frame
นางอรนุช มกราภิรมย์
ประธานกรรมการ

 

frame
นางสาวนันทพร บุษราคัมวดี
กรรมการ
frame
นางประทุมมาศ หิรัญยะนันท์
กรรมการ

 

frame
นางศิริเพ็ญ ชั้นประเสริฐ
กรรมการ
frame
นางนิภาวรรณ์ รัมภารัตน์
กรรมการ

 

frame
นางจิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์
กรรมการ
frame
นางประณีต หล่อปรีชากุล
กรรมการ

 

frame
นางสาวนีรชา ลี้ศิริวัฒนกุล
กรรมการ
frame
นางมัชฌิมา วงษ์สวัสดิ์
กรรมการ

 

frame
นางสาววันดี เหล่าคงธรรม
กรรมการ
frame
นางสาววิจิตรา สิงห์อาภรณ์
กรกรรมการและเลขานุการ

 

frame
นางศรีวรรณ สังวราภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ขอบเขตงาน
     ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจของสมาชิก

 

Additional information