frame
ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ประธานกรรมการ
frame
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
ประธานกรรมการร่วม

 

frame
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน
กรรมการ
frame
รองศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
กรรมการ

 

frame
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
กรรมการ
frame
ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
กรรมการ

 

frame
อาจารย์ยศพล เหลืองสุมนา
กรรมการ
frame
อาจารย์ทุติยรัตน์ รื่นเริง
กรรมการ

 

frame
ดร.นิภาวรรณ รัตนานนท์
กรรมการ
frame
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
กรรมการ

 

ขอบเขตงาน
     ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและสังคม ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

 

Additional information