ขอบเขตงาน
     เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติพยาบาลที่มีคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ร่วมกับองค์กรวิชาชีพระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ในการพัฒนาวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
?

Additional information