?

 

 

ขอบเขตงาน
     ดำเนินการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมของสมาคมฯ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯกับสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

Additional information