frame
ดร.สุนิภา ชินวุฒิ
ประธานกรรมการ

 

frame
นางสาวปริยา รอดปรีชา
รองประธานกรรมการ
frame
นางประทุมมาศ หิรัญยะนันท์
กรรมการ

 

frame
นางสาวกฤษณา อุไรศรีพงศ์
กรรมการ
frame
นางสาวจุฑามาศ คำอุดม
กรรมการ

 

frame
นางสาวพัทนินทร์ สันตยากร
กรรมการและเลขานุการ

 

ขอบเขตงาน
     ส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงานและวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนประสานงานวิชาการกับองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม

Additional information