โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

      ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคตะวันออก โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕ ทุนๆ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท


      ในการนี้ ให้ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๓ ชุด เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยส่ง File เอกสารมาที่ E-mail : apornd@buu.ac.th และส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด ที่ รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

 

Download